ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

สำนักปลัดเทศบาล / การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน (ITA)
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA
   ข้อมูลพื้นฐาน  
  ข้อมูลพื้นฐาน
    + โครงสร้าง
    + ข้อมูลผู้บริหาร
    + อำนาจหน้าที่
    + แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    + ข้อมูลการติดต่อ
    + กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
    + ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    + กระดานถาม-ตอบ Q&A
    + Facebook, Youtube
  การบริหารงาน  
  การดำเนินงาน
    + แผนดำเนินงานประจำปี
    + รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    + รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
    + คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      - คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองหัวหิน
      - คู่มือการรับบริการร้องเรียนร้องทุกข์
      - คู่มือประชาชน
      - คู่มือการติดต่องานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
      - คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
  การให้บริการ
    + คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    + ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    + รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    + E-Service
    + งานบริการเทศบาลเมืองหัวหิน
      - การจดทะเบียนพาณิชย์
      - การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
      - การเก็บมูลฝอยประเภทวัสดุก่อสร้าง/กิ่งไม้
      - สถานบริการแพทย์แผนไทย
      - ขยะตกค้าง
      - ท่อระบายน้ำอุดตัน
      - การแจ้งเหตุสุนัขจรจัด
      - ขั้นตอนบริการประชาชนด้านสาธารณภัย
      - ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
      - การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
      - การให้บริการสำนักการช่าง
      - การให้บริการดูดส้วม/รถสุขาเคลื่อนที่
      - ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
      - สาธารณภัย (เพลิงไหม้/น้ำท่วม/จับงู)
  การบริหารเงินงบประมาณ  
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    + แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    + รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    + รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    + แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    + ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    + รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   + นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561
      - แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2562
   + การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   + หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   + รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   การส่งเสริมความโปร่งใส   
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    + แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    + ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    + ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    + ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    + การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    + เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    + การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
    + การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    + การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    + การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนป้องกันการทุจริต
    + แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    + รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    + รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
    + มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    + การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _
   

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047