ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

altณ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt 

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
           20 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับ ชมรม STRONG เทศบาลเมืองหัวหิน องค์กรพอเพียงต้านทุจริต จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และการเสวนาประชาคม ในหัวข้อ “ไม่เพิกเฉย ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ยอมคนเห็นแก่ตัว คนเอาเปรียบสังคม” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
        โดยในช่วงเช้า เวลา 08.00 น. ได้มีการเดินรณรงค์ต่อต้านการทุ
จริต รอบเมืองหัวหิน เริ่มจากบริเวณสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร สิ้นสุดที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน นำโดย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมคณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ในสังกัด ภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สมาคม ชมรม เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและสร้างการขับเคลื่อนการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
          ช่วงสาย เวลา 10.00 น. ได้มีการเสวนาประชาคม ในหัวข้อ “ไม่เพิกเฉย ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ยอมคนเห็นแก่ตัว คนเอาเปรียบสังคม” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน มี รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบู
รณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต นางสาวอภิสร์ญา พัดเกร็ด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.ท.กิตติ ทองห่อ สว.จร.สภ.หัวหิน นายนิรันดร์ชัย ศิริสัมปันโน ประธานกรรมการชมรม STRONG เทศบาลเมืองหัวหิน องค์กรพอเพียงต้านทุจริต นางสาวปุณยนุช วรนุช ประธานชมรมบาร์เบียร์ ร่วมเสวนาประชาคม สมาชิกชมรม STRONG เทศบาลเมืองหัวหิน หน่วยงานภาครัฐ และนักเรียนจากสถานศึกษาในเขตเทศบาลเข้าร่วมรับฟัง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและนักเรียนในสังคม ชุมชนของเทศบาลเมืองหัวหิน ด้วยการไม่เพิกเฉย ไม่ทน และไม่ยอมต่อการทุจริต รวมถึงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG เทศมนตรีเมืองหัวหิน องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี อดีต ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดประจวบฯ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี นายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล พร้อมคณะกรรมการชมรม STRONG ฯ ให้การต้อนรับการตรวจเยี่
ยมของคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคณะฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 1. การรายงานผลการดำเนินงานของชมรมฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 62 ถึง 20 ม.ค. 63 2. แผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินและชมรมฯ ไตรมาสที่ 2 และที่ 3 และการให้ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และคณะฯ
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047