ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / MOU หัวหินสร้างสุข

MOU หัวหินสร้างสุข

altณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
alt alt alt alt alt alt alt alt

MOU หัวหินสร้างสุข : 18 ธ.ค.62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายหัวหินสร้างสุข มี นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีฯ นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ศ.ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ มร.โตชิยูอิ โอกุย ผู้แทนจากสถาบัน โนเกซากะ - โกลคอล ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อหารือทางวิชาการและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กองการแพทย์ เทศบาลเมืองหัวหิน และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดตั้งศูนย์หัวหินสร้างสุข เพื่อรองรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
          ศูนย์หัวหินสร้างสุข วางแผนจัดทำยุทธศาสตร์ในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายจำนวน 11 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เดย์แคร์ ศูนย์นวัตกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์จัดการเครือข่ายผู้สูงอายุ ศูนย์กิจกรรมบำบัด ศูนย์ภูมิปัญญา ศูนย์โภชนาการ ศูนย์อุปกรณ์ ศูนย์ศึกษาดูงานและจำหน่ายสินค้า ศูนย์สวัสดิการโดยชุมชน ศูนย์ออกกำลังกาย และศูนย์กายภาพ โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งด้านวิทยากร องค์ความรู้ เทคโนโลยีในการพัฒนาเครือข่าย อีกทั้งเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการผู้สูงอายุ พร้อมสนับสนุนความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานของบุคลากรหรือนักศึกษาของทั้งสองฝ่าย
          ซึ่งที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับโครงการนำทีมนักศึกษาอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยฯ เข้ามาทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมให้กับชุมชนเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ อาทิ การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การสร้างอุปกรณที่เป็นความต้องการของผู้สูงอายุในการออกกำลังกายด้วยวัสดุที่หาได้จากชุมชนสามารถใช้งานได้จริง เป็นต้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมของผู้สูงอายุ ทำให้พึ่งพาตนเองได้ โดยจะมีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมจากผู้สูงอายุในชุมชน ที่มีสนใจในทำงานให้กับศูนย์หัวหินสร้างสุข และมีประสบการณ์การทำงานให้กับสังคมมาก่อน
         ทั้งนี้ มร.โตชิยูอิ โอกุย ได้เสนอแนะการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการด้านผู้สูงอายุเพิ่มเติม โดยยกตัวอย่างเมืองโอดาวารา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีภูมิประเทศคล้ายกับเมืองหัวหิน ได้มีการศึกษาระบบการจัดการด้านผู้สูงอายุมานานหลายปี หากทางเทศบาลเมืองหัวหินสนใจศึกษาระบบการทำงาน สามารถประสานไปยังหน่วยงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือขอความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ในอนาคตได้
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047