ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / อบรมต้านทุจริต

อบรมต้านทุจริต

altณ ห้องพูลสุข เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt

อบรมต้านทุจริต : 12 ธ.ค. 62 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยนายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ดร.รัศมี ผลจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี(พิเศษ) และตัวแทนส่วนราชการในสังกัดฯ ร่วมประชุมโครงการ Strong เทศบาลเมืองหัวหิน องค์กรพอเพียงต้านทุจริต โดยมี นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องพูลสุข เทศบาลเมืองหัวหิน
          การประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ของเทศบาลเมืองหัวหิน เกี่ยวกับโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ 5 แผนงาน คือ แผนงานการบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
          ที่ประชุมหารือการเพิ่มเติมโครงการและกิจกรรมที่กำหนดขึ้นใหม่ เพื่อบรรจุเพิ่มเติมเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองหัวหิน ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งสองโครงการมีสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบ
          จากนั้น ที่ประชุมได้หารือโครงการต่าง ๆ ที่ได้จัดทำไปแล้ว และโครงการที่กำลังจัดทำ โดยผลการดำเนินงานให้สำนักปลัดเทศบาล บูรณาการร่วมกันกับกองวิชาการฯ ในการนำข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์เทศบาลฯ เพื่อให้ผลงานออกไปสู่สาธารณะให้ประชาชนทราบ
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047