ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติราชการ

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติราชการ

altณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
alt alt alt alt

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติราชการ : 13 พ.ย. 62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

          ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กำหนดให้มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

          ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อสำรวจงานบริการที่ต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พิจารณาภารกิจของหน่วยงานว่าเรื่องใดสมควรมอบอำนาจการสั่งการอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการใดๆ ไปสู่การดำเนินการใดๆ ไปสู่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047