ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

altณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt alt alt alt

ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

 

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายอุดม ดวงแข รองประธานสภาเทศบาล นายนิด สุขศิริ เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 3 เขต คณะผู้บริหาร ได้แก่ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรี นางสาวไพลิน กองพันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน

       ก่อนเข้าสู่การประชุมสภาฯ ได้มีการแนะนำพนักงานเทศบาลใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นางเกณิกา ตั้งฤทัยภักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักปลัดเทศบาล และ นางสาวจุฑารัตน์ นรทศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองคลัง จากนั้น ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 และแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2563, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 /2563, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนที่จะร่วมกันพิจารณาญัตติสำคัญต่าง ๆ ได้แก่

 

ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

1. โครงการซ่อมแซมอาคารขายของที่ระลึก บริเวณสวนหลวงราชินีพื้นที่ 19 ไร่ เพื่อใช้เป็นศูนย์หัวหินสร้างสุข ชองกองการแพทย์
2. โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
ระบบรวบรวมน้ำเสียหน้าวัดเขาลั่นทม, โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียถนนแนบเคหาสน์, โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียเขาพับผ้า, โครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานและไฟฟ้าแสงสว่างถนนอาคารบำบัดน้ำเสีย ซอยหัวหิน 77, โครงการปรับปรุงหลังคาบ่อบำบัดน้ำเสีย RBC, โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักรและระบบการทำงานบ่อตกตะกอนเบื้องต้น, โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักรและระบบการทำงานบ่อตกตะกอนสุดท้าย และโครงการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนภายในและรั้วระบบบำบัดน้ำเสีย ซอยหัวหิน 89 ของกองช่างสุขาภิบาล
3. โครงการปรับปรุงบ่อกรองน้ำหั
วนา จำนวน 10 บ่อกรอง, โครงการปรับปรุงบ่อกรองน้ำไร่นุ่น จำนวน 8 บ่อกรอง และโครงการปรับปรุงบ่อกรองน้ำเขาแล้ง จำนวน 8 บ่อกรอง ของกองการประปา

 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวหิน 126 และโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก ด้านหน้าสนามกีฬาทรูอารีน่า ของสำนักการช่าง

5. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่รื้อไปเนื่องจากชำรุดทรุดโทรม ของกองการศึกษา

6. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ประปาเขาแล้ง และโครงการก่อสร้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำเขาแล้ง ของกองการประปา

7. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก จำนวน 1 ซุ้ม ชองสำนักการช่าง

 วาระอื่นๆ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ทั้ง 3 เขต ได้ร่วมกันอภิปรายและเสนอแนะปัญหาต่างๆ อาทิ ติดตามการดำเนินการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย โดยการคิดอัตราการจัดเก็บตามมาตรฐานของกองช่างสุขาภิบาล , ความคืบหน้าการติดตั้งสัญญานไฟจราจร บริเวณหมู่บ้านสมอโพรง ซึ่งสำนักการช่าง ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างภายในเดือนตุลาคม 2562 แล้ว, ตะแกรงเหล็กฝาท่อขนาดใหญ่ชำรุดบนฟุตบาท บริเวณชุมชนหัวดอน หน้าวัดเขาลั่นทม ซึ่งกองช่างสุขาภิบาลจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562, การขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนตะเกียบทั้งสองข้างทาง โดยกองช่างสุขาภิบาลจะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฯลฯ โดยข้อเสนอแนะทั้งหมด ทางคณะผู้บริหารได้รับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาและจะนำไปดำเนินการแก้ไขต่อไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047