ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมทบทวนยกร่างวิสัยทัศน์อำเภอหัวหิน

ประชุมทบทวนยกร่างวิสัยทัศน์อำเภอหัวหิน

altณ ห้องประชุมพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt 

ประชุมทบทวนยกร่างวิสัยทัศน์อำเภอหัวหิน : 18 ก.ย. 62 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนยกร่างวิสัยทัศน์และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอหัวหิน ณ ห้องประชุมพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ทั้งนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอหัวหิน (กบอ.) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนยกร่างวิสัยทัศน์และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอหัวหินวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และศักยภาพ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอำเภอหัวหินให้เหมาะสมกับศักยภาพ บริบทของพื้นที่ สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปสอดคล้องปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยประสานเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาระดับชาติ ซึ่งภายหลังจากการประชุมมีมติร่วมกันในการกำหนดวิสัยทัศน์ของอำเภอหัวหินว่า “เมืองแห่งความสุนทรี ชีวีมีสุข แหล่งเกษตรอินทรี วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ จะนำเสนอต่อจังหวัดฯ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาฯ ต่อไป

  

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047