ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมหารือยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมฯ

ประชุมหารือยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมฯ

altณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562alt alt alt alt
 
ประชุมหารือยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมฯ : 19 ก.ย. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมพิจารณายกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต รองปลัดเทศบาล หน.ส่วนราชการในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สาามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามแนวทางยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน คือ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5. ด้านการศึกษา โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือก 5 โครงการ ได้แก่  1.ก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 2.ก่อสร้างถนน หัวหินซอย 126 3.ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส 4.ก่อสร้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำเขาแล้ง และ 5.ก่อสร้างศูนย์สร้างสุข  ซึ่งจะนำเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ต่อไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047