ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

วิสัยทัศน์/ยุทธศาตร์

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองหัวหิน

“หัวหินเป็นเมืองที่ทรงคุณค่า แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ
         - 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
         - 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน
         - 1.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
         - 1.4 แผนงานการพาณิชย์
         - 1.5 แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
         - 2.1 แผนงานการศึกษา
         - 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         - 2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         - 3.1 แผนงานสาธารณสุข
         - 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
         - 3.3 แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต
         - 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
         - 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
         - 4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
         - 4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานและบริการ
         - 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
         - 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
         - 5.3 แผนงานสาธารณสุข
         - 5.4 แผนงานเคหะและชุมชน
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047