ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / รับการตรวจประเมิน LPA

รับการตรวจประเมิน LPA

altณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt
 
รับการตรวจประเมิน LPA : 15 ก.ค. 62 เทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 จาก ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน  โดยในปีนี้มีเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริมให้ อปท. ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047