ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมคณะกรรมการ LPA

ประชุมคณะกรรมการ LPA

alt
ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562
altaltalt
ประชุมคณะกรรมการ LPA : 5 มิ.ย. 62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ LPA (LPA : Local Performance Assessment"การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ของเทศบาลเมืองหัวหิน ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมหารือการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของแต่ละส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อาทิ การจัดทำบัตรคิวเพื่อจัดลำดับการให้บริการประชาชนของงานทะเบียนราษฎรและบัตร การจัดทำผังแผนที่ภายในอาคารเทศบาลฯ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งแต่ละส่วนงานให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ทราบ การจัดทำแบบสอบถามและแบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เป็นต้น
          ทั้งนี้ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการประเมิน LPA เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐานประจำปี โดยแบ่งการประเมินฯ ออกเป็น ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4. ด้านการบริการสาธารณะ และ 5. ด้านธรรมาภิบาล 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047