ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ประชุมขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

altณ ห้องเกาะหลักชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาจคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt
 
ประชุมขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ : 14 พ.ค. 62 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องเกาะหลักชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม 
           ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนิ
นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และโครงการจิตอาสาอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยเฉพาะจิตอาสา ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียงกัน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้  1. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. โครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และ 3. โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ และขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสมพระเกียรติ โดยขณะนี้ทุกจังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินการทั้ง 3 โครงการแล้ว และได้กำหนดแนวทางการพัฒนา/กิจกรรมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเน้นการบูรณาการในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสา เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้เริ่มดำเนินโครงการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047