ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

altณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt

ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
             เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายอุดม ดวงแข รองประธานสภาเทศบาล นายนิด สุขศิริ เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 3 เขต คณะผู้บริหาร ได้แก่ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรี นางสาวไพลิน กองพันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ นายสุวิทย์ เหรียญรุ่งเรือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน
           วาระแรก ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จากนั้น ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด.ต.เสน่ห์ อ่อนละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน เขต 1 เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยต่อสมาชิกสภาผู้่ล่วงลับ เป็นเวลา 1 นาที และเสนอกำหนดสมัยประชุม ระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้
          สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน
          สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน
          สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน
และเสนอกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้
          สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาญัตติสำคัญต่างๆ อาทิ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีที่ประชุมเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 2 คน คือ นายสันทัต สุขศรี และนายธงชัย เพ็ชรสงคราม
ญัตติ ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เพื่อจัดทำโครงการควบคุมประชากรลิงแสม บริเวณพื้นที่เขาตะเกียบ และเขาหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการควบคุมการขยายตัวของประชากรลิงแสมให้อยู่ในจุดสมดุลเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลดผลกระทบจากการรบกวนของประชากรลิงแสมต่อชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
          ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาระบบจ่ายสารเคมีและปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ ณ สถานีสูบน้ำดิบต้นทางเขื่อนปราณบุรี งบประมาณ 6 ล้านบาท โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
 
           วาระอื่นๆ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ทั้ง 3 เขต ได้ร่วมกันอภิปรายและเสนอแนะปัญหาต่างๆ อาทิ ความล่าช้าของการซ่อมแซมฝาท่อชำรุดของกองช่างสุขาบาล โครงการก่อสร้างต่างๆ ของสำนักการช่าง ฯลฯ โดยข้อเสนอแนะทั้งหมด ทางคณะผู้บริหารได้รับเรื่องไว้พิจารณาและนำไปดำเนินการแก้ไขต่อไป 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047