ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ชุมชนในเขตเทศบาล

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

 

ชุมชนบ่อฝ้าย
จ.ส.อ.สมจิตร ศรีงาม
08 9258 3076

 

 ชุมชนตะวันสีทอง
นางสุภาพ ปานอาษา
08 5955 8277

   ชุมชนวัดไกลกังวล
นายเฉลิม เกษม
08 1009 7319

   ชุมชนสมอโพรง
นายประเสริฐ คงยาง
08 1007 7513

   ชุมชนเนินดินแดง
ร.ต.ต.นพรัตน์ งอกเงิน
08 3839 1971

   ชุมชนประชาร่วมจิตต์
ด.ต.บุญมา นามวิบูลย์
08 6662 3846

   ชุมชนเขาน้อย
ด.ต.วัลลภ มีใหม่
08 9806 4794

   ชุมชนฟ้าสีคราม
นางทองย้อย เกิดหิน
09 1886 8154

   ชุมชนทางรถไฟ
นางธนกร สุขศรี
08 9254 6539

   ชุมชนนาปู่กล่ำ
นางจันทร์เพ็ญ มณีโรจน์
08 4099 1441

   ชุมชนรวมสุข
นายปรีชา อยู่ฟุก
08 1008 1504

   ชุมชนพร้อมมิตรพัฒนา
นายประเสริฐ พ่วงศรี
08 9740 5469

   ชุมชนประชาสามัคคี
นายลำยอง พวงทิพย์
08 6166 9019

   ชุมชนทุ่งยายอึ่ง
นายอนันต์ สายทอง
08 0653 8119

   ชุมชนตาลเดี่ยว
นายสุภาพ เกษศรี
08 7164 5158

   ชุมชนกอล์ฟวิว
นางสาวทนีวรรณ บัวเพ็ง
08 3505 3550

   ชุมชนอ่างน้ำ
นางสุรีย์ เหล่าสกุล
08 7793 7861

   ชุมชนเทพนิมิตร
นายวิสาร พวงแสง
08 6764 0449

   ชุมชนสวนลิง
นายวันชัย สังเกต
08 3700 8858

   ชุมชนศาลาร่วมใจ
นายมานะ ปิ่นทอง
08 1943 3604

   ชุมชนสนามกอล์ฟ
นายกฤษณะ รังวัด
08 4800 6636

   ชุมชนเพชรสระสรง
นายอดิศักดิ์ ทองลอย
08 3977 7075

   ชุมชนแนบเคหาสน์
ร.ต.ต.นิคม ไชยยะ
08 6057 2595

   ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ
นางเบญจมาศ ดารารัตน์
08 2991 9479

   ชุมชนสมอเรียง
นายสมบูรณ์ แสงสว่าง
08 7530 5801

   ชุมชนชายทะเล
นางผาสุก เห่งรวย
09 2465 1872

   ชุมชนพูลสุข
ร.ต.ต.สอาด จรรยากูล
0 3251 4074

   ชุมชนไร่นุ่น
นางกรรณิกา เพชรรัตน์
08 6800 9712

   ชุมชนเขาพิทักษ์
นางอารมณ์ อำพวา
08 3109 4989

 ชุมชนศิลาเอก
ดร.รัศมี พลจันทร์
08 7001 9889

   ชุมชนหนองแก
นายฤทธิ์ มณีฉาย
08 1513 0487

   ชุมชนหัวถนน
นายชัยพร มนูศิลป์
08 7409 8862

   ชุมชนตะเกียบ
นายสันติ ทะเลน้อย
09 5787 4491

   ชุมชนหัวดอน
นายสุทัศ เฟื่องฟู
08 6577 0643

   ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
นายจรัญ เมืองเทศ
08 9743 7394

   ชุมชนเขาเต่า
นายวันดี ศิลปี
08 9241 5544

   ชุมชนหัวนา
นายสมาน ทองเหี่ยง
08 7758 9092

   

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047