ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองสวัสดิการสังคม / อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

1.ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมดูแล งานพัฒนาชุมชน

 1. งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
  • งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
  • งานจัดระเบียบชุมชน
  • งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
  • งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
  • งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
  • งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
  • งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
  • งานสงเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
  • งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
  • งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
  • งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
  • งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานสารบรรณ
  • งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  • งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
  • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  • งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
  • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
  • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบ กรณีพิเศษ
  • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047