ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

สำนักการช่าง / อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่สำนักการช่าง เทศบาลเมืองหัวหิน

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานทั้งหมดของสำนักการช่าง ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ส่วน 7 ฝ่าย คือ (1) ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง (2) ส่วนควบคุมการก่อสร้าง (3) ส่วนการโยธา (4) ฝ่ายควบคุมอาคาร (5) ฝ่ายผังเมือง (6) ฝ่ายวิศวกรรมโยธา (7) ฝ่ายสถาปัตยกรรม (8) ฝ่ายสาธารณูปโภค (9) ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร และ (10) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  หน้าที่ความรับผิดชอบ
            1. งานสำรวจออกแบบ เขียนแบบ การตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ 
            2. งานให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม และงานผังเมือง 
            3. งานควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
            4. งานจัดสร้างและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ 
            5. งานดูแล บำรุงรักษา ที่สาธารณะประโยชน์
            6. งานซ่อมแซม บำรุงรักษา สาธารณูปโภคต่างๆ
            7. งานจัดสถานที่เกี่ยวกับ งานประเพณี งานรัฐพิธี งานตามนโยบายของรัฐบาลและการจัดสถานที่บริการประชาชน 
            8. งานบริการทางด้านไฟฟ้าสาธารณะและระบบจราจร 
            9. งานด้านการบริหารจัดการงานทั่วไป เกี่ยวกับ งานสารบรรณ 
            10. งานบริหารงานบุคคล
            11. งานประชาสัมพันธ์ บริการประชาชน

            12. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

      1. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งหมด ของส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ซึ่งแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย 1 งาน คือ (1) ฝ่ายควบคุมอาคาร (2) ฝ่ายผังเมือง และ (3) งานธุรการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
             - ควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
             - ตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
             - ตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
             - ตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
             - ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
             - ตรวจสอบผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 และวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508
             - ควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ
             - งานรับรองระวังแนวเขตที่ดิน
             - งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
             - งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
             - งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
             - งานจัดทำผังเมืองรวมและงานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
             - งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
             - งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง

             - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          1.1 ฝ่ายควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

               1.1.1  งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                        (1) ตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
                        (2) ตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
                        (3) ติดตามผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามเทศบัญญัติ และพระราชบัญญัติต่างๆ
                        (4) ควบคุมแนวเขตทางสาธารณะ
                        (5) งานรับรองระวังแนวเขตที่ดิน
                        (6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

               1.1.2  งานขออนุญาตอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

                        (1) ตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
                        (2) ตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
                        (3) ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราว และคำร้องของประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
                        (4) ตรวจสอบการดำเนินการตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 และวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508
                        (5) ตรวจสอบการรับรองของผู้ตรวจสอบอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
                        (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

         1.2  ฝ่ายผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
               1.2.1 งานจัดทำผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                        (1) การจัดทำผังเมืองรวมและงานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
                        (2) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง
                        (3) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาเมือง
                        (4) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

               1.2.2 งานควบคุมผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                        (1) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
                        (2) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ
                        (3) งานให้คำปรึกษาด่านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

      2. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งหมด ของส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ซึ่งแบ่งส่วนราชการออกเป็น   2 ฝ่าย 1 งาน คือ (1) ฝ่ายวิศวกรรมโยธา (2) ฝ่ายสถาปัตยกรรม และ (3) งานธุรการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
             - ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น
             - งานวางโครงการและก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น
             - งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น
             - งานออกรายการรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น
             - งานสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมถนนและสะพาน งานอาคารและส่งก่อสร้างอื่น
             - งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น
             - งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น
             - งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น
             - งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น
             - งานวางโครงการจัดทำและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
             - งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่น
             - งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่น
             - งานออกรายการทางด้านสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่น
             - งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่น
             - งานวิเคราะห์วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่น
             - งานประมาณราคาก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่น
             - งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
             - งานออกแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
             - งานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
             - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

         2.1 ฝ่ายวิศวกรรมโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
               งานวิศวกรรมโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                    (1) งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
                    (2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
                    (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
                    (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
                    (5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
                    (6) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
                    (7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
                    (8) งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
                    (9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
                    (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

         2.2 ฝ่ายสถาปัตยกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
               งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                    (1) งานออกแบบ เขียนแบบ ด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
                    (2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
                    (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
                    (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                    (5) งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม
                    (6) งานออกรายการทางด้านสถาปัตยกรรม
                    (7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม
                    (8) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
                    (9) งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
                    (10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
                    (11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      3. ส่วนการโยธา
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งหมด ของส่วนการโยธา ซึ่งแบ่งส่วนราชการออกเป็น  2 ฝ่าย 1 งาน คือ (1) ฝ่ายวิศวกรรมโยธา (2) ฝ่ายสถาปัตยกรรม และ (3) งานธุรการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
             - งานซ่อมแซม บำรุงรักษา สาธารณูปโภคต่างๆ
             - งานแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา เครื่องจักรกล และยานพาหนะ
             - งานจัดสถานที่เกี่ยวกับ งานประเพณี งานรัฐพิธี งานตามนโยบายของรัฐบาลและการจัดสถานที่บริการประชาชน
             - งานบริการทางด้านไฟฟ้าสาธารณะและระบบจราจร
             - งานจัดทำดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
             - งานสารบรรณของส่วนทั้งหมด

         3.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
               3.1.1 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                       (1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ
                       (2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
                       (3) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
                       (4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
                       (5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
                       (6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
                       (7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
                       (8) งานประมาณราคา งานซ่อม บำรุงรักษา
                       (9) งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

               3.1.2 งานจัดสถานที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                       (1) งานออกแบบ จัดสถานที่ งานประเพณี งานรัฐพิธี งานตามนโยบายของรัฐบาลและการจัดสถานที่บริการประชาชน
                       (2) งานประมาณการการจัดสถานที่ต่างๆ           
                       (3) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
                       (4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

               3.1.3 งานไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                       (1) งานออกแบบ ติดตั้งไฟฟ้าประดับ งานประเพณี งานรัฐพิธี งานตามนโยบายของรัฐบาลและงานอื่นๆ
                       (2) งานสำรวจ ออกแบบ และคำนวณ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
                       (3) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
                       (4) งานซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ
                       (5) งานให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ
                       (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

               3.1.4 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                       (1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
                       (2) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                       (3) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ
                       (4) งานจัดทำดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
                       (5) งานประดับ ตกแต่ง สถานที่ อาคารเกี่ยวกับการใช้พรรณไม้ต่างๆ
                       (6) งานให้คำปรึกษาแนะนำ เผยแพร่ ทางด้านภูมิสถาปัตย์
                       (7) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
                       (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

         3.2 ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
               3.2.1 งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                       (1) งานจัดทำทะเบียนเครื่องจักรกล
                       (2) งานตรวจเช็คสภาพ
                       (3) งานพัสดุด้านอะไหล่ และอุปกรณ์ยานพาหนะ
                       (4) งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
                       (5) งานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
                       (6) งานให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบด้านเครื่องจักรกล
                       (7) งานให้การสนับสนุนซ่อม สร้างชิ้นโลหะ
                       (8) งานดูแลบำรุงรักษาโรงงาน
                       (9) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

               3.2.2 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับ
                       (1) งานสำรวจ ออกแบบระบบจราจร
                       (2) งานซ่อมแซม บำรุงรักษา เกี่ยวกับระบบจราจร
                       (3) งานให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระบบจราจร
                       (4) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

         3.3 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
               (1) งานรับ – ส่ง ร่างโต้ตอบหนังสือภายในฝ่ายทั้งหมด
               (2) งานควบคุมวันลาต่างๆของพนักงานจ้างฯ
               (3) งานจัดทำสัญญาพนักงานจ้างฯ
               (4) งานควบคุมการเบิก – จ่ายพัสดุ
               (5) งานพิจารณาเลื่อนขั้นพนักงานจ้างฯ
               (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งหมดของฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 งาน คือ (1) งานธุรการ และ (2) งานการเงินและบัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบ
             (1) งานสารบรรณภายในของสำนักทั้งหมด
             (2) งานด้านการบริหารบุคคลของสำนัก
             (3) งานจัดเตรียมประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภา
             (4) งานจัดทำงบประมาณ
             (5) งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
             (6) งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

         4.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
              (1) งานสารบรรณ
              (2) งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
              (3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาล
              (4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
              (5) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
              (6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
              (7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
              (8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
              (9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
              (10) งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานจัดทำและรวบรวมข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินการปฏิบัติราชการ เช่น ขอรับเงินโบนัส ตรวจรับรองการปฏิบัติราชการ จัดวางระบบควบคุมภายใน
              (11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
              (12) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

         4.2 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
              (1) งานจัดทำงบประมาณ
              (2) งานควบคุมงบประมาณ
              (3) งานฎีกา เบิกจ่าย ค่าก่อสร้างโครงการต่างๆ
              (4) งานฎีกา เบิกจ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของบุคคลในสังกัด
              (5) งานฎีกา เบิกจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการของบุคคลในสังกัด
              (6) งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ
              (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047