ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | "" 

การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองหัวหิน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามคำสั่งเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ 2814/2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดที่กำกับ ดูแล สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมพร้อมรอการประเมินจากสำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นประจำทุกปีaltaltaltaltalt

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน

ขอเชิญร่วมตอบแบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ดาวน์โหลดร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล

ช่องทางการตอบแบบแสดงความคิดเห็น

alt

https://forms.gle/gWZ2cv2uAwxjKDYu7

****************************************************************************************************

ดาวน์โหลดร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ช่องทางการตอบแบบแสดงความคิดเห็น

alt

https://forms.gle/Q68qnzNfVJoh4AEk7

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

      ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/mk8c1z

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/mk8c1z

สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองหัวหิน

alt
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหัวหิน
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (อาคารเก่า ชั้น 1)
เลขที่ 114 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110
โทรศัพท์ 0 3251 1047 ต่อ 101

แนะนำเทศบาลเมืองหัวหิน

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1คุณพอใจ เทศบาลเมืองหัวหิน ด้านใด


QR Code
เทศบาลเมืองหัวหิน

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047