Untitled Document
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับรายการ Hua Hin Inside Out
  รูปแบบและการนำเสนอ ทันสมัยน่าสนใจ
  รูปแบบและการนำเสนอ ควรปรับปรุง
  เนื้อหารายการเหมาะสม ตรงประเด็น
  เนื้อหารายการควรปรับปรุง
 
  
 
 
 
หน้าหลัก > ข้อมูลบริการ > งานทะเบียนราษฎรของหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองหัวหิน
 
งานทะเบียนราษฎรของหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองหัวหิน
  1. การแจ้งการเกิด(กรณีเกิดที่โรงพยาบาล)
  2. การแจ้งการตาย(กรณีตายที่โรงพยาบาล)
  3. การแจ้งการย้ายที่อยู่(กรณีแจ้งย้ายเข้า)
  4. การแจ้งการย้ายที่อยู่(กรณีแจ้งย้ายออก)
  5. การแจ้งการย้ายที่อยู่(กรณีแจ้งย้ายปลายทาง)
  6. การขอเลขที่บ้าน
  7. การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน(กรณีขอมีบัตรครั้งแรก,กรณีขอเปลี่ยนบัตรใหม่,กรณีบัตรหมดอายุ)

 ดาวโหลดเอกสารข้อแนะนำการติดต่อราชการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ 

 เอกสารคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ขส.1 แผ่นที่ 1แผ่นที่ 2

 เอกสารคำร้องเรื่องทั่วไป

การแจ้งการเกิด(กรณีเกิดที่โรงพยาบาล)
เมื่อเด็กเกิดใหม่จะต้องแจ้งเกิดภายใน 15 วัน นับจากวันเกิดซึ่งต้องไปแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนท้องถิ่น โดยดำเนินขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหมดังนี้่
  1. ยื่นคำร้องแบบ  ท.ร.100 หนังสือรับรองการเกิดและหลักฐานผู้แจ้ง ( 3 นาที )
  2. บันทึกรายการตามแบบในคอมพิวเตอร์ พิมพ์สูติบัตร ( 3 นาที )
  3. นายทะเบียนลงนามในสูติบัตร หนังสือรับการเกิด และคำร้อง ( 2 นาที )
  4. มอบสูติบัตรให้ผู้แจ้ง รวบรวมเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน ณ สำนักทะเบียน ฯ ( 2 นาที )
 
  **หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง**
  -สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านบัตรประจำตัวของผู้แจ้ง หรือบัตรประจำตัวบิดา มารดา (ถ้ามี)
  -หนังสือรับรองการเกิด (กรณีเกิดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล)
   
การแจ้งการตาย(กรณีตายที่โรงพยาบาล)
ให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 24 ชั่งโมง นับตั้งแต่เวลาตาย
หรือเวลาพบศพ โดยดำเนินขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหมดังนี้่
  1. ยื่นคำร้องแบบ  ท.ร.31 ตรวจสอบหลักฐาน ( 3 นาที )
  2. คัดแบบรายการบุคคลจากฐานข้อมูล ( 3 นาที )
  3. ออกใบเสร็จค่าธรรมเนียม ( 2 นาที )
  4. ชื่อลงนายทะเบียนและส่งมอบหลักฐานคืนผู้แจ้ง ( 2 นาที )
 
  **หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง**
  -บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
  -หนังสือรับรองการตาย (กรณีตายในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล)
  -สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ้ามี)
   
การแจ้งการย้ายที่อยู่ (กรณีแจ้งย้ายเข้า)
เมื่อมีการแจ้งย้ายเข้าหรือย้ายออกจากบ้านใด เจ้าของบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียน
ท้องถิ่นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ย้ายเข้าหรือย้ายออก โดยดำเนินขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหมดังนี้่
  1. ยื่นหลักฐานพร้อมใบย้าย ตรวจสอบเอกสาร ( 2 นาที )  เอกสารแจ้งย้ายที่อยู่หลังจากแจ้งเกิดแล้ว
  2. ลงรายการตามใบย้ายในคอมพิวเตอร์ ( 3 นาที )
  3. เพิ่มชื่อเข้าทะเบียน ( 2 นาที )
  4. นายทะเบียนลงนามในใบย้ายและทะเบียนบ้าน ( 2 นาที )
  5. มอบเอกสารหลักฐานให้ผู้แจ้ง ( 1 นาที )
 
  **หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง**
  -สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บ้านที่จะแจ้งการย้ายเข้า
  -บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
  -ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ 1 และตอนที่ 2
  -ในกรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาแจ้งย้ายได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำเจ้าบ้านมอบให้แก่ผู้แจ้งย้ายดำเนินการแทน
การแจ้งการย้ายที่อยู่ (กรณีแจ้งย้ายออก)
เมื่อมีการแจ้งย้ายเข้าหรือย้ายออกจากบ้านใด เจ้าของบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียน
ท้องถิ่นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ย้ายเข้าหรือย้ายออก โดยดำเนินขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหมดังนี้่
  1. ยื่นคำร้อง  ท.ร.600 และหลักฐานผู้แจ้ง ( 2 นาที )
  2. พิมพ์ใบย้ายในคอมพิวเตอร์/พิมพ์ใบย้าย ตอน 1, 2 ( 3 นาที )
  3. จำหน่ายชื่อผู้ย้ายออกจากทะเบียน ( 2 นาที )
  4. นายทะเบียนลงนามใบใบย้าย และคำร้อง ท.ร.600 ( 2 นาที )
  5. มอบใบย้ายตอนที่ 1, 2 พร้อมหลักฐานอื่นให้ผู้อื่นแจ้ง ( 1 นาที )
 
  **หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง**
  -สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
  -บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
  -ที่อยู่ที่แจ้งย้ายเข้าไปอยู่ใหม่
  -ในกรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาแจ้งย้ายได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำเจ้าบ้านมอบให้แก่ผู้แจ้งย้ายดำเนินการแทน
การแจ้งการย้ายที่อยู่ (กรณีแจ้งย้ายปลายทาง)
ผู้ที่ย้ายที่อยู่ สามารถไปแจ้งย้ายออกและย้ายเข้า ณ สำนักทะเบียนท้องที่แห่งที่อยู่ใหม่
โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมด้วยตนเอง โดยดำเนินขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหมดังนี้่
  1. ยื่นคำร้องพร้อมตรวจสอบเอกสาร (3นาที)  เอกสารแจ้งย้ายที่อยู่หลังจากแจ้งเกิดแล้ว
  2. พิมพ์ใบแจ้งย้ายที่อยู่ในคอมฯ เพิ่มเข้าทะเบียน (3นาที)
  3. ออกใบเสร็จ เก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบฯ (2นาที)
  4. ทะเบียนลงนามในใบย้ายทะเบียนบ้าน/ส่งคืนผู้ร้อง (2นาที)
 
  **หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง**
  -สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บ้านที่จะแจ้งการย้ายเข้าไปอยู่ใหม่
  -บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
  -หนังสือยินยอม ของเจ้าของบ้าน พร้อมบัตรประจำตัวของเจ้าของบ้านที่จะย้ายเข้าไปอยู่ใหม่
   
การขอเลขที่บ้าน
เมื่อมีการปลูกสร้างบ้านใหม่ จะต้องยื่นแบบขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่อเทศบาลแล้ว ต้องปลูกตามแบบที่ได้รับอนุญาต เมื่อสร้างเสร็จให้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอเลข ประจำบ้านภายใน 15 วัน การแจ้งรื้อถอน เมื่อเจ้าบ้านมีความประสงค์จะรื้อถอนบ้านหรืออาคารที่ตนมีกรรมสิทธิ์สามารถ กระทำได้หลังจากรื้อถอนเสร็จแล้วให้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 15 วัน โดยดำเนินขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหมดังนี้่
  1. ยื่นคำร้องพร้อมตรวจสอบเอกสาร (5 นาที)  เอกสารแผ่นที่ 1 ,  เอกสารแผ่นที่ 2
  2. เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจบ้าน (30 นาที - 2 ชม.)
  3. กำหนดเลขที่บ้านในระบบคอมฯ/จัดพิมพ์ทะเบียนบ้าน (10 นาที)
  4. นายทะเบียนลงนามในเอกสาร/ส่งมอบทะเบียนบ้านให้ผู้ร้อง (5 นาที)
 
  **หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง**
  -สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
  -ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร, หนังสือรับรองอาคาร, ผังบริเวณ(ผ.ท9)
   
การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และต้องมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ยื่นคำร้อง ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลาดังนี้
  1. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์
  2. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรประจำตัวชุดเดิมหมดอายุ สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ
  3. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
  4. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้สัญชาติไทย หรือได้กลับคืน
   
กรณีขอมีบัตรครั้งแรก
โดยดำเนินขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหมดังนี้่
  1. พิมพ์ บ.ป.1 พิมพ์ลายนิ้วมือ (3 นาที)
  2. ถ่ายรูปด้วยระบบ VDO (3 นาที)
  3. พิมพ์บัตรฯด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (2 นาที)
  4. ออกใบเสร็จ ค่าธรรมเนียมส่งมอบบัตรฯ (2 นาที)
 
  **หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง**
  -สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทุกกรณี) 
  -ใบสูติบัตร (กรณีอายุ 15 ปี ถ้ามี)
  -บัตรเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ บัตรชำรุดในสาระสำคัญหรือเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล)
  -หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (กรณี เปลี่ยนชื่อตัวสกุล)
  -หลักฐานการแจ้งความบัตรหายหรือถูกทำลาย (กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย)
  -หนังสือสำคัญประจำตัวของบุคคลต่างด้าวของบิดา มารดา (กรณีเป็นบุตรของบุคคลต่างด้าว)
  -หลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย เช่น ส.ด.8 ส.ด.9 เป็นต้น
   
กรณีขอเปลี่ยนบัตรใหม่
โดยดำเนินขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหมดังนี้่
  1. พิมพ์ บ.ป.1 พิมพ์ลายนิ้วมือ (3 นาที)
  2. ถ่ายรูปด้วยระบบ VDO (3 นาที)
  3. พิมพ์บัตรฯด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (2 นาที)
  4. ออกใบเสร็จ ค่าธรรมเนียมส่งมอบบัตรฯ (2 นาที)
 
  **หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง**
  -สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทุกกรณี) 
  -ใบสูติบัตร (กรณีอายุ 15 ปี ถ้ามี)
  -บัตรเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ บัตรชำรุดในสาระสำคัญหรือเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล)
  -หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (กรณี เปลี่ยนชื่อตัวสกุล)
  -หลักฐานการแจ้งความบัตรหายหรือถูกทำลาย (กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย)
  -หนังสือสำคัญประจำตัวของบุคคลต่างด้าวของบิดา มารดา (กรณีเป็นบุตรของบุคคลต่างด้าว)
  -หลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย เช่น ส.ด.8 ส.ด.9 เป็นต้น
   
กรณีบัตรหมดอายุ
โดยดำเนินขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหมดังนี้่
  1. พิมพ์ บ.ป.1 พิมพ์ลายนิ้วมือ (3 นาที)
  2. ถ่ายรูปด้วยระบบ VDO (3 นาที)
  3. พิมพ์บัตรฯด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (2 นาที)
  4. ออกใบเสร็จ ค่าธรรมเนียมส่งมอบบัตรฯ (2 นาที)
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2010. Hua Hin Municipality www.huahin.go.th All Rights Reserved.
เทศบาลเมืองหัวหิน 114 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 032 511047 , 032 511347


Last Years Total Visitor 545,329